Việt Thiên Tâm Travel – 096.503.6161

[ux_slider type=”fade” bullet_style=”dashes-spaced” timer=”4000″ pause_hover=”false”]

[ux_banner height=”650px” height__sm=”370px” slide_effect=”zoom-in” bg=”14921″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.622)”]

[text_box width=”100″ width__sm=”90″ scale__sm=”145″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text class=”uppercase text_banner”]

du lịch việt thiên tâm

Những điểm đến thú vị đang chờ đón bạn khám phá

[/ux_text]
[button text=”Khám phá ngay” icon=”icon-angle-right” link=”/danh-muc/tour-trong-nuoc” class=”btn_cus”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”650px” height__sm=”370px” slide_effect=”zoom-in” bg=”14780″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.622)”]

[text_box width=”100″ width__sm=”90″ scale__sm=”145″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text class=”uppercase text_banner”]

du lịch việt thiên tâm

Những điểm đến thú vị đang chờ đón bạn khám phá

[/ux_text]
[button text=”Khám phá ngay” icon=”icon-angle-right” link=”/danh-muc/tour-trong-nuoc” class=”btn_cus”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”Dịch vụ” class=”pd_bottom dich_vu”]

[row label=”PC” style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider style=”container” nav_pos=”outside” nav_size=”normal” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” bullet_style=”dashes-spaced” timer=”5000″ pause_hover=”false” visibility=”hide-for-medium”]

[row_inner style=”small” h_align=”center”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14591″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/danh-muc/tour-trong-nuoc” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

TOUR TRONG NƯỚC

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14824″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/danh-muc/tour-nuoc-ngoai” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

TOUR NƯỚC NGOÀI

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14934″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/ho-chieu-visa” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

VISA – HỘ CHIẾU

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14936″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/ve-may-bay” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

VÉ MÁY BAY

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14937″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/khach-san” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

KHÁCH SẠN

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14938″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/xuat-khau-lao-dong” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14981″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/golf” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

Golf

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14942″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/dao-tao-ky-nang-du-lich” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DU LỊCH

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[row label=”Title MB” style=”collapse” class=”pd_top” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Việt Thiên Tâm” subtitle=”Dịch vụ của” tag_name=”h2″]

[gap height__sm=”15px”]

[/col]

[/row]
[ux_slider label=”MB” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” bullet_style=”dashes-spaced” timer=”5000″ pause_hover=”false” visibility=”show-for-small”]

[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14591″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/danh-muc/tour-trong-nuoc” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

TOUR TRONG NƯỚC

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14824″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/danh-muc/tour-nuoc-ngoai” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

TOUR NƯỚC NGOÀI

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14934″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/ho-chieu-visa” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

VISA – HỘ CHIẾU

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14936″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/ve-may-bay” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

VÉ MÁY BAY

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14937″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/khach-san” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

KHÁCH SẠN

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14938″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/xuat-khau-lao-dong” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14981″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/golf” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

Golf

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”14942″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.343)” image_hover=”zoom” link=”https://vietthientamtravel.com/dao-tao-ky-nang-du-lich” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)” class=”img_box”]

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DU LỊCH

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Tour nổi bật” class=”pd_bottom”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Tour nổi bật” subtitle=”Đáng chú ý” tag_name=”h2″]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_products columns=”3″ slider_nav_style=”circle” auto_slide=”3000″ cat=”551″ products=”9″]

[button text=”Xem tất cả” letter_case=”lowercase” style=”gloss” radius=”5″ icon=”icon-angle-right” link=”https://vietthientamtravel.com/danh-muc/tour-noi-bat”]

[/col]
[col label=”PC” span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”]

[block id=”14654″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row label=”Banner” style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”15016″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”15015″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/col]

[/row]
[section label=”Tour” padding=”15px” class=”pd_bottom”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Tour trong nước” subtitle=”Hãy chọn”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” cat=”480″]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Xem tất cả” icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” link=”/danh-muc/tour-trong-nuoc” class=”btn_cus btn_cus_2″]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Tour nước ngoài” subtitle=”Hãy chọn”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_products type=”row” cat=”481″]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Xem tất cả” icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” link=”/danh-muc/tour-nuoc-ngoai” class=”btn_cus btn_cus_2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row label=”Banner” style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”15019″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”15020″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/col]

[/row]
[section label=”Tin tức” class=”pd_bottom”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Cẩm nang du lịch” subtitle=”Kiến thức bổ ích”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” columns__md=”1″ depth=”1″ depth_hover=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” auto_slide=”5000″ cat=”30″ show_date=”false” excerpt_length=”30″ image_height=”75%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[/col]
[col label=”MB” span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

[block id=”14654″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”14282″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” dark=”true” class=”pd_bottom”]

[row style=”collapse” col_bg_radius=”50″ padding__sm=”0px 15px 0px 15px”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”0px 15px 0px 15px” align=”left” class=”center__”]

[ux_text class=”uppercase”]

Giảm giá 15% cho khách hàng đăng ký trong tháng 1/2023

[/ux_text]

    [/col]

    [/row]

    [/section]